Drobečková navigace

Úvod > Základní škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

BROŽURA O ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Součást základní škola je přízemní historická budova, jež je umístěna v klidné části na okraji obce.

INTERIÉR ŠKOLY

Základní školaV interiéru ZŠ se nachází dvě velké třídy, jedna malá třída s knihovnou, cvičebna, cvičná kuchyňka v I. třídě, kabinet pro pedagogy, místnost pro paní školnici, sklad pro školní pomůcky, toalety pro chlapce, toalety pro dívky, chodba, šatna pro děti, školní atrium, jež slouží jako letní učebna, půda, sklep.

EXTERIÉR ŠKOLY

Zde najdeme velkou školní zahradu s relaxačně-naučnými koutky a s velkým ohništěm, víceúčelové hřiště, hřiště s prolézačkami. 

NEDALEKÉ OBJEKTY VYUŽÍVANÉ ŠKOLOU

Fotbalové hřiště a menší hřiště s travnatým povrchem /vzdálenost cca 150 m/, prostorná zahrada v objektu mateřské školy s pískovištěm a ohništěm, překrásná příroda - pole, lesy, remízky ...

SMĚŘOVÁNÍ ŠKOLYUčebna

Název našeho školního vzdělávacího programu „TRAROP“ vychází ze tří slov:

TRADICE - RODINA - PŘÍRODA

Toto jsou tři pilíře naší školy – na nich stavíme a chceme je stále více zpevňovat.

Na TRADICE národní i místní se zaměřujeme během celého školního roku, zejména pak v období Vánoc, konce zimy a jara /vánoční a velikonoční zvyky, vynášení Moreny, pálení čarodějnic, koledování ….. apod./, velká pozornost je těmto tradicím věnována v jednotlivých měsíčních projektech napříč všemi vyučovacími předměty i zájmovými útvary.

Vzhledem k malému počtu dětí je možné v naší škole vytvářet

RODINNÉ PROSTŘEDÍ. Děti a učitelé se mezi sebou dobře znají, znají i rodinné zázemí, jejich problémy. Děti poznáváme z mnoha hledisek a úhlů a máme možnost jim vyjít vstříc v jejich rodinných i učebních nesnázích. Cílem našeho školního vzdělávacího programu je vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, místo, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo. Velký důraz je v programu kladen na výchovné působení školy.

Pilíř PŘÍRODA označuje spjatost naší školy s přírodou. Škola leží v krásné zachovalé krajině, která poskytuje dětem sportovní, zájmové i naučné vyžití. Pokud to počasí a další podmínky dovolí, je tato činnost prováděna venku v přírodě – především tělocvik, zájmové kroužky, výuka prvouky a přírodovědy. Škola se zaměřuje na ochranu přírody a okolního prostředí různými akcemi a činnostmi během celého školního  roku – akce „Sbíráme starý papír“, třídění odpadu ve škole, úklid prostor kolem obecního úřadu a na návsi, úklid kolem školy, sázení stromků a rostlin. Pokládáme za důležité osobní prožití než dlouhé slovíčkaření. 

UčebnaAby se naše pilíře nezačali „bořit“, musíme neustále utužovat:

1. Partnerský vztah mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a zákonnými zástupci založený na vzájemném respektu. Tento faktor klademe na první místo, protože je to právě vztahový a postojový aspekt, který ovlivňuje celkové působení učitele na žáky i volbu výukových metod a postupů včetně přístupu k hodnocení výsledků vzdělávání. V rovině každodenního života jsou eliminovány všechny projevy ponižování dětí a autoritativních postupů dospělých. Žáci jsou naopak přibíráni ke spolurozhodování ve všech relevantních situacích a mají maximálně široký prostor pro vyjádření svých názorů.

2.Bezpečné prostředí a pozitivní sociální klima

Zatímco partnerský vztah se týká především vztahu učitelů k dětem, k jejich zákonným zástupcům i ke kolegům, vytváření bezpečného klimatu je především prací učitelů se vztahy mezi dětmi a s dalšími prvky prostředí. Patří sem vyvozování pravidel společně s dětmi, stanovování mezí a limitů neautoritativními a nerepresivními způsoby i každodenní systematický a záměrný rozvoj komunikačních a sociálních dovedností dětí.

Děti v ZŠ Trnava

3.  Rozvíjení vnitřní motivace žáků

Na rozdíl od motivace vnější (odměny, tresty, hrozby známkami, poznámkami, propracované systémy kázeňských postihů atd.), je nám jasná souvislost vnitřní motivace a motivace k celoživotnímu vzdělávání, o němž se hovoří se stále větší naléhavostí. K udržení vnitřní motivace jsou nezbytné tři faktory: smysluplnost (učiva, činností), možnost mít vliv na průběh (tedy možnost výběru) a spolupráce. Učitelé naší školy se snaží připravovat výuku se zřetelem na všechny tyto tři faktory. Zejména však naplnění požadavku smysluplnosti bylo pro pedagogy vzhledem k dosavadnímu závaznému obsahu vzdělávání často náročné. Proto to byla právě smysluplnost z pohledu dětí, která se stala jedním ze stěžejních kritérií při tvorbě našeho školního vzdělávacího programu.